authen_icon

Authentication

Tổng quan

ACB sử dụng phương thức Bearer token hay còn được gọi là token authentication. Bearer token sẽ cho phép truy cập đến một số tài nguyên hoặc url nhất định.
Phiên bản 1.0.2 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Đăng xuất và hủy active session đã đăng nhập 1.0.0
  • Xác thực khách hàng và lấy thông tin access token 1.0.0

Tính năng chính

authen_icon_1
 
Xác thực người dùng