Tổng quan:

  • ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ chi hộ giúp các Doanh nghiệp chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện và an toàn

Các API:

STT Tên API Trạng thái
01 Truy vấn chi tiết giao dịch Mới
02 Truy vấn các gói giao dịch Mới
03 Xác thực giao dịch Mới
04 Khởi tạo gói giao dịch chi hộ Mới
05 Thông báo kết quả thanh toán Mới
06 Thông báo kết quả kiểm tra giao dịch Mới

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 14/07/2023 cho đến khi ACB có thông báo cập nhật thay thế. Thông tin chi tiết sản phẩm Khách hàng vui lòng xem tại đây.

Tổng quan:

  • ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông báo giao dịch (ghi nợ hoặc ghi có) tức thời và tổng hợp các giao dịch theo ngày.

Các API:

STT Tên API Trạng thái
01 Thông báo giao dịch tức thời Mới
02 Tổng hợp giao dịch của ngày Mới

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 14/07/2023 cho đến khi ACB có thông báo cập nhật thay thế. Thông tin chi tiết sản phẩm Khách hàng vui lòng xem tại đây.

Tổng quan:

  • ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ các Doanh nghiệp truy vấn thông tin chi tiết tài khoản như lịch sử giao dịch, số dư,...

Các API:

STT Tên API Trạng thái
01 Truy vấn thông tin lịch sử giao dịch Mới
02 Truy vấn thông tin số dư Mới

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 14/07/2023 cho đến khi ACB có thông báo cập nhật thay thế. Thông tin chi tiết sản phẩm Khách hàng vui lòng xem tại đây.

Tổng quan:

  • ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp Khách hàng liên kết ví điện tử và thực hiện giao dịch ví thông qua việc sử dụng các API.

Các API:

STT Tên API Trạng thái
01 Khởi tạo thông tin liên kết ví điện tử Mới
02 Yêu cầu xác thực liên kết ví điện tử Mới
03 Xác thực và hoàn tất liên kết ví điện tử Mới
04 Thông báo tính trạng liên kết ví điện tử Mới
05 Hủy liên kết ví điện tử Mới
06 Khởi tạo giao dịch nạp/rút ví Mới
07 Yêu cầu xác thực giao dịch nạp tiền vào ví Mới
08 Xác thực (OTP) giao dịch nạp tiền vào ví Mới
09 Xác thực giao dịch rút tiền từ ví Mới
10 Thông báo tình trạng giao dịch nạp/rút ví điện tử Mới
11 Truy vấn danh sách tất cả giao dịch ví  Mới
12 Truy vấn thông tin tình trạng giao dịch Mới

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 cho đến khi ACB có thông báo cập nhật thay thế. Thông tin chi tiết sản phẩm Khách hàng vui lòng xem tại đây.

Tổng quan:

  • Tài Khoản Định Danh là một giải pháp công nghệ số giúp Doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu, trong đó có sự liên kết giữa một Tài Khoản thanh toán chính của Doanh nghiệp với tập hợp các Tài Khoản Định Danh.

Các API:

STT Tên API Trạng thái
01 Đăng ký Tài Khoản Định Danh Mới
02 Thông báo kết quả đăng ký Tài Khoản Định Danh Mới
03 Điều chỉnh thông tin Tài khoản Định Danh Mới
04 Hủy tài khoản Định Danh Mới
05 Truy vấn thông tin Tài khoản Định Danh Mới

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24/11/2023 cho đến khi ACB có thông báo cập nhật thay thế. Thông tin chi tiết sản phẩm Khách hàng vui lòng xem tại đây.