THỎA THUẬN SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM THỬ ACB ONE CONNECT

(Thỏa Thuận Sử Dụng Hệ Thống Kiểm Thử ACB ONE CONNECT (“Thỏa thuận”) có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 07 năm 2023)

 

Nội dụng của các điều khoản và điều kiện dưới đây ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách hàng và ACB. Khi Khách hàng sử dụng Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT có nghĩa là Khách hàng đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận này và sẽ chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận này. XIN VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN VÀ ĐẦY ĐỦ.

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 1. ACB: là Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện cung cấp Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
 2. Khách hàng: là Khách hàng tổ chức có nhu cầu tìm hiểu hoặc sử dụng Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT.
 3. Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT (“Hệ thống kiểm thử”): là nền tảng trực tuyến do ACB sở hữu, điều hành và cung cấp cho Khách hàng theo quy định tại Thỏa thuận này nhằm giúp Khách hàng chủ động tìm hiểu và trải nghiệm Dịch vụ/sản phẩm Open API.
 4. Dịch vụ/sản phẩm Open API (“Sản phẩm”): là dịch vụ/sản phẩm do ACB cung cấp cho Khách hàng nhằm hỗ trợ Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tài chính của ACB trên hệ thống Open Banking API thông qua Open API.
 5. API (Application Programming Interface): là giao diện lập trình ứng dụng, sử dụng để kết nối giữa hệ thống của ACB và hệ thống của Khách hàng (hoặc ngược lại).
 6. Ứng dụng: có nghĩa là ứng dụng phần mềm, trang web hoặc các ứng dụng khác của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Hệ thống kiểm thử.
 7. Tài khoản: là tài khoản trên Hệ thống kiểm thử mà ACB cung cấp cho Khách hàng bao gồm Tên truy cập và Mật khẩu truy cập.
 8. Tên truy cập: Khách hàng sử dụng Hệ thống kiểm thử sẽ khởi tạo/được cấp một tên truy cập để truy cập vào Hệ thống kiểm thử.
 9. Mật khẩu truy cập (mật khẩu tĩnh): Khách hàng sử dụng Hệ thống kiểm thử sẽ khởi tạo/được cấp một mật khẩu hợp lệ mà Khách hàng sử dụng cùng với Tên truy cập để truy cập vào Hệ thống kiểm thử.
 10. Tài liệu đặc tả: là tài liệu do ACB cung cấp cho Khách hàng theo các sản phẩm khác nhau bao gồm: tài liệu giới thiệu tổng quan sản phẩm, tài liệu kỹ thuật kết nối hệ thống và sử dụng kiểm thử sản phẩm, bảng mã lỗi.
 11. Dữ liệu  Khách hàng: là tất cả dữ liệu Khách hàng cung cấp cho ACB dưới mọi hình thức bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân, dữ liệu của bên thứ ba, các dữ liệu khác truyền qua API hoăc hình thức khác.
ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM TRÊN HỆ THỐNG KIỂM THỬ ACB ONE CONNECT
 1. Khách hàng phải tuân thủ tất cả Nguyên tắc liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử theo quy định của ACB trong từng thời kỳ.
 2. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử.
 3. Khách hàng không được mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
ĐIỀU 3: NỘI DUNG SẢN PHẨM TRÊN HỆ THỐNG KIỂM THỬ ACB ONE CONNECT

Trước khi chính thức hợp tác, Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm Sản phẩm và Khách hàng đồng ý để ACB cung cấp Hệ thống kiểm thử với các nội dung cụ thể như sau:
Khách hàng cung cấp các thông tin theo quy định của ACB để ACB cấp Tên truy cập, Mật khẩu truy cập. Sau đó Khách hàng được đăng nhập vào Hệ thống kiểm thử để chủ động tìm hiểu các Tài liệu đặc tả và trải nghiệm các Sản phẩm theo quy định của ACB và quy định tại Thỏa thuận này. Sản phẩm mà Khách hàng được trải nghiệm theo Thỏa thuận này tùy thuộc vào chính sách của ACB theo từng thời kỳ.

ĐIỀU 4: CAM KẾT VÀ MIỄN TRỪ
 1. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng Hệ thống kiểm thử chưa chính thức thiết lập với ACB hình thức sử dụng Sản phẩm nào và chưa chính thức hợp tác hay ký các hợp đồng sử dụng các Sản phẩm của ACB.
 2. ACB được miễn trừ mọi trách nhiệm với các kết quả, hệ quả khi Khách hàng sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử.
ĐIỀU 5: TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN HỆ THỐNG KIỂM THỬ ACB ONE CONNECT
 1. Tên truy cập và Mật khẩu truy cập có thể được xác định và cấp cho Khách hàng bởi ACB; hoặc do Khách hàng khởi tạo theo quy định của ACB ở từng thời kỳ. Trong trường hợp ACB nhận định Tài khoản của Khách hàng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, quy định của ACB hoặc vi phạm Thỏa thuận này,  ACB có quyền quyết định làm mất hiệu lực, đình chỉ hoặc chấm dứtTài khoản của Khách hàng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại nào của Khách hàng.
 2. Khách hàng bắt buộc thay đổi Mật khẩu truy cập của mình theo quy định của ACB và có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản của Khách hàng, đồng thời Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin Tài khoản dưới mọi hình thức.
 3. Khách hàng bắt buộc thông báo cho ACB ngay lập tức nếu Khách hàng nghi ngờ rằng tính bảo mật Tài khoản đã bị xâm phạm hoặc sử dụng không được sự cho phép của Khách hàng.
ĐIỀU 6: THÔNG BÁO ĐẾN KHÁCH HÀNG
 1. Thông báo của Khách hàng cho ACB chỉ được xem là đã nhận nếu thông báo đó được gửi bằng văn bản cho ACB và được ACB xác nhận là đã nhận. 
 2. Khách hàng được xem là đã nhận thông báo của ACB nếu thông báo được gửi:
  1. Bằng thư và thời điểm nhận là thời điểm theo dấu bưu điện;
  2. Bằng fax và thời điểm nhận là thời điểm ACB thực hiện fax;
  3. Bằng email và thời điểm nhận là thời điểm email ra khỏi hệ thống email của ACB;
  4. Gửi trực tiếp và thời điểm nhận là thời điểm Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào nhận thông báo tại địa chỉ của Khách hàng (Nếu có);
  5. Trường hợp ACB thông báo trên Hệ thống kiểm thử của ACB, Khách hàng được xem là đã nhận;
ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ACB
 1. ACB có quyền lưu giữ mọi Dữ liệu của Khách hàng trên Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT.
 2. ACB có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, hoặc ngừng cung cấp dù toàn bộ hay một phần  Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử, ACB sẽ thông báo đến Khách hàng theo quy định của Thỏa thuận này.
 3. ACB có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi toàn bộ hoặc một phần Hệ thống kiểm thử.
 4. ACB có quyền xử lý Dữ liệu của Khách hàng theo quy định chính sách bảo vệ dữ liệu của ACB khi Khách hàng sử dụng Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT; Khách hàng đồng ý rằng ACB có thể liên hệ với Khách hàng về việc Khách hàng sử dụng các Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT nhằm mục đích khám phá các cơ hội kinh doanh Sản phẩm khác của ACB; Ngoài ra, Khách hàng cũng đồng ý cho phép các hệ thống của ACB được lập trình để thu thập một số dữ liệu nhằm giúp ACB đánh giá và cải tiến Sản phẩm trên hệ thống ACB ONE CONNECT.
 5. ACB không đảm bảo rằng việc truy cập của Khách hàng vào Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT sẽ không bị gián đoạn (thời gian gián đoạn hệ thống trong năm,trong ngày hoặc thời gian nâng cấp hệ thống). Khách hàng đồng ý rằng khi có bất kỳ sự thay đổi nào ACB sẽ thông báo đến Khách hàng tối thiểu qua Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT trong từng thời kỳ hay các hình thức thích hợp khác theo quyết định của ACB.
 6. Thực thi các trách nhiệm của ACB quy định tại các phần khác của bản Thỏa thuận này.
ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
 1. Khách hàng có quyền sử dụng Sản phẩm, Hệ thống kiểm thử trong phạm vi của Thỏa thuận này.
 2. Thực thi các quyền của Khách hàng quy định tại các phần khác của bản Thỏa thuận này.
 3. Có trách nhiệm bảo vệ, quản lý Tài khoản, Mật khẩu truy cập, Tên truy cập và các thông tin khác mà ACB gửi đến Khách hàng. Các biện pháp bảo vệ bao gồm nhưng không giới hạn việc: không đưa các thông tin này cho người khác; ghi nhớ Tên truy cập, Mật khẩu truy cập; không đặt Mật khẩu truy cập trùng với các thông tin dễ đoán; thường xuyên đổi mật khẩu; không cho phép trình duyệt lưu Tên truy cập, Mật khẩu truy cập; không để người khác sử dụng trình duyệt Web khi chưa thoát khỏi màn hình Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT và các hình thức quản lý/ bảo vệ khác. 
 4. Chịu trách nhiệm về việc lắp đặt, bảo vệ, duy trì vận hành máy tính, điện thoại cá nhân, phần mềm cài đặt trên các thiết bị sử dụng trong việc truy cập Hệ thống kiểm thử. ACB không chịu trách nhiệm về việc máy tính hay thiết bị truy cập Hệ thống kiểm thử của Khách hàng bị hư hỏng, mất dữ liệu, chương trình máy tính bị xóa hay hoạt động không ổn định, cũng như bản quyền của các thiết bị, chương trình máy tính này.
 5. Đảm bảo mọi Dữ liệu của Khách hàng mà Khách hàng cung cấp cho ACB theo Thỏa thuận này là chính xác, đầy đủ cũng như cập nhật ngay các thông tin này khi có thay đổi.
 6. Khách hàng đồng ý để ACB xử lý các Dữ liệu của Khách hàng cung cấp cho ACB theo thỏa thuận này.
 7. Không sử dụng hình ảnh, logo, thương hiệu của ACB hay có liên quan đến Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT khi chưa được sự đồng ý của ACB.
 8. Khách hàng đảm bảo và cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ các quyền theo quy định pháp luật và/hoặc với bên thứ ba khi gửi Dữ liệu của Khách hàng để đưa vào và/hoặc truyền thông qua Hệ thống kiểm thử và cam kết rằng Dữ liệu của Khách hàng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác với bất kỳ bên thứ ba nào.
 9. Tuân thủ các yêu cầu bảo mật, quy định khác của ACB trong từng thời kỳ hoặc theo hướng dẫn của ACB.
 10. Thực thi các nghĩa vụ của Khách hàng quy định tại các phần khác của bản Thỏa thuận này.
ĐIỀU 9: BẢO MẬT THÔNG TIN
 1. Khách hàng cam kết bảo mật và không tiết lộ trực tiếp và/hoặc gián tiếp tất cả các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin liên quan đến sản phẩm; tài liệu đặc tả; các thông tin liên quan đến việc kết nối hệ thống giữa Hai Bên; phương thức mã hóa, giải mã để tiếp nhận thông tin, tín hiệu được gửi/nhận từ Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT cho bất kỳ một Bên nào khác.
 2. Khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm quy định bảo mật thông tin. 
 3. Điều khoản này vẫn còn hiệu lực sau khi Khách hàng chấm dứt/ngừng sử dụng Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT.
ĐIỀU 10: SỬA ĐỔI THỎA THUẬN

ACB có quyền sửa đổi/bổ sung các điều khoản của Thỏa thuận này phù hợp với nhu cầu thực tế theo từng thời điểm và theo chính sách của ACB. ACB sẽ thông báo đến Khách hàng khi có sửa đổi/bổ sung theo quy định tại Thỏa thuận này;
Khách hàng được quyền chấm dứt sử dụng Hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với các bổ sung/sửa đổi được nêu trên. Trường hợp Khách hàng đồng ý tiếp sử dụng Hệ thống kiểm thử sau khi được thông báo về các sửa đổi/bổ sung Thỏa thuận, thì việc sử dụng và/hoặc truy cập đó sẽ cấu thành sự đồng ý của Khách hàng.

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM THỬ

ACB có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng, đăng ký của và/hoặc quyền truy cập vào Hệ thống kiểm thử bất kỳ lúc nào, bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào Khách hàng có thể đã truy cập vào Hệ thống kiểm thử. Trong trường hợp đó, ACB sẽ gửi thông báo cho Khách hàng theo quy định tại Thỏa thuận này.
Tài khoản của Khách hàng sẽ tự động chấm dứt nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận này. Khi chấm dứt, mọi quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống kiểm thử được cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt. ACB không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản bồi thường hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc chấm dứt tại điều này.

ĐIỀU 12: XỬ LÝ VI PHẠM

Bên nào vi phạm bản Thỏa thuận này hoặc có lỗi gây ra thiệt hại cho Bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về mọi thiệt hại và tổn thất trực tiếp hay gián tiếp cho Bên bị thiệt hại, theo quy định của pháp luật.