beneficiary_logo

Truy Vấn Thông Tin Thụ Hưởng

Tổng quan

Thông qua các API này người dùng có thể truy vấn các thông tin người thụ hưởng qua số thẻ, thông tin người thụ hưởng qua tài khoản 
Phiên bản 1.0.4 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Truy vấn thông tin tài khoản 1.0.1
  • Truy vấn thông tin thẻ 1.0.2