icon chi lương

Chi Lương

Tổng quan

ACB cung cấp dịch vụ chi lương qua Open API nhằm giúp Khách hàng tạo và duyệt lệnh chi lương trên chính hệ thống/phần mềm của khách hàng
Phiên bản 1.0.2 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Thông báo kết quả trạng thái gói giao dịch 1.0.1
  • Truy vấn các gói giao dịch đã được tạo 1.0.1
  • Khởi tạo gói giao dịch 1.0.1
  • Truy vấn chi tiết giao dịch trong gói 1.0.1