va_icon

Tài Khoản Định Danh

Tổng quan

Tài Khoản Định Danh là một giải pháp công nghệ số giúp Doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu, trong đó có sự liên kết giữa một Tài Khoản thanh toán chính của Doanh nghiệp với tập hợp các Tài Khoản Định Danh.
Phiên bản 1.0.3 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


Có 5 APIs

  • Hủy tài khoản định danh 1.0.1
  • Truy vấn thông tin tài khoản định danh 1.0.0
  • Thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh 1.0.0
  • Đăng ký tài khoản định danh 1.0.0
  • Điều chỉnh thông tin tài khoản định danh 1.0.1